top of page
  • YouTube
  • IG
  • twitter
  • Facebook
Ara
  • Yazarın fotoğrafıLitera

Kitaplardan dünyaya, dünyadan kitaplara yolculuk

Yol Hikâyeleri, Thomas Mann'ın uluslararası duyarlılığına ve gezgin kimliğine ışık tutan bir derleme; yok olmuş bir dünyaya ait resimsel izlenimlerle dolu bir albüm.

"Turizmin altın çağı" olarak kabul edilen modern yüzyılda diğer sanatlar gibi edebiyat da dünyayla yeni bir bağ kurmaya başlamıştı. Thomas Mann da birçok çağdaşı gibi hayatı boyunca seyahat eden, defterlerinde ve mektuplarında bu seyahatlerin kaydını tutan, onları romanlarına ve hikâyelerine taşıyan bir yazardı. Venedik'te Bir Ölüm'ün Tadzio'su ve Büyülü Dağ'ın şifa arayan Hans Castorp'u gibi karakterler de onun gezilerinden ve uluslararası duyarlılığından koparılamayacak karakterlerdi.

"Mekân, kendisi ve doğduğu topraklar arasında döne döne dans edercesine kaçarken, zamana özgü sanılan güçten çok daha fazla gücü olduğunu kanıtlıyor; saatler geçtikçe mekân, zamanın oluşturduklarına çok benzeyen ama bazı açılardan onları da aşan değişimlere neden oluyordu."


Thomas Mann, 1875'te Al­man­ya'da doğ­du. 1898'de yayımla­dığı ve Der kleine Herr Friedemann (Küçük Fri­ede­mann) adı altında top­ladığı ilk öyküle­rinde, da­ha çok Scho­pen­ha­uer, Ni­etzs­che ve Wag­ner'in et­ki­si altında ka­la­rak sa­nat­çının ya­rat­ma so­ru­nu­na odak­lan­mış­tı. Bu ilk öy­küle­rinin ardından Mann'ı asıl üne ka­vuş­tu­ran Buddenbrooklar adlı toplum­sal ro­man yayımlandı. 1903'te Tonio Kröger, 1912'de Venedik'te Ölüm yayımlandı. Daha sonra Büyülü Dağ'ı ya­zan Mann, Hit­ler ik­ti­da­ra ge­lince Al­man­ya'dan ayrıldı. 1936'da ABD va­tan­daş­lı­ğına geç­ti ve Al­manya'nın ka­ranlık tab­lo­su­nu çiz­di­ği Yusuf ve Kardeşleri dört­l­e­me­si­ni yayımladı (1933-1942). Dört­le­me­nin ar­dından yaz­ma­ya ko­yul­du­ğu Doktor Faustus'ta ise bes­te­ci An­dre­as Le­ver­kühn'ün yaşam­öy­kü­sünün ışığında, Al­man kül­tü­rü­nün bar­barlığa ye­nik düşme­si­ni an­lattı. 1929'da Nobel Ede­biyat Ödülü'nü alan Mann, 1955'te Zü­rih'te öldü. YOL HİKÂYELERİ Yazar: Thomas Mann

Can Yayınları Çeviri: Ayça Sabuncuoğlu Tür: Anlatı 224 s.

Comments


bottom of page