top of page
  • YouTube
  • IG
  • twitter
  • Facebook
Ara
  • Yazarın fotoğrafıLitera

İnsanlık tarihinin zifiri karanlığı

Edgar Allan Poe, H.P. Lovecraft ve Henry James’in karanlık seslerinin günümüz edebiyatında tekrar yankılanmasını sağlayan McGrath, Tımarhane adlı kitabıyla ikinci kez Türkçede!


Ülkemizde Hayalet Şehir yapıtıyla bilinen Patrick McGrath, bu kitaptaki öyküleriyle gotik atmosferi pencerelerimize kadar sürüklemişti. McGrath, bu defa insanlık tarihinin zifiri karanlığını tımarhane içerisinden yeniden resmederken okuru yüksek güvenlikli bir akıl hastanesinin duvarları içine sıkıştırıyor. Birçok yan hikâyeyi besleyen Tımarhane’nin ana izleğinde, saplantılı bir cinsellikten kurtulamayan bir kadın, onun yüksek kariyer hedefleri olan doktor eşi ve eski eşinin kafasını kestiği için tımarhaneye yollanan heykeltıraş bir katil arasındaki karmaşık ilişki var.

1996 senesinde Guardian Kurgu Ödülü'ne aday gösterilen Tımarhane, 2005 senesinde de Ian Mc Kellen’ın başrolünde oynadığı bir filme uyarlandı. Romanın kapağını açıp hastanenin koridorlarında dolaşırken en başa dönmek isteyeceksiniz ancak hikâye sizi çoktan ardında bırakmış olacak.


Patrick McGrath, 1950 yı­lın­da Lond­ra’da doğ­du. Ça­lış­ma tar­zı eleş­tir­men­ler ta­ra­fın­dan “Go­tik kur­ma­ca” ola­rak ta­nım­la­nan ya­za­rın Kan ve Su ve Di­ğer Öy­kü­ler adın­da bir kı­sa öy­kü­ler ko­lek­si­yo­nu, Mart­ha Pea­ke (İ­tal­yan Pre­mio Flaia­no Ödü­lü), Port Mun­go, Sığınak, Trav­ma ve Da­vid Cro­nen­berg ta­ra­fın­dan be­yazper­de­ye de ak­ta­rı­lan Örüm­cek ad­lı ro­man­la­rı var­dır. McG­rath’ın bi­rin­ci şa­hıs ağ­zın­dan ak­ta­rı­lan ya­pıt­la­rı, ruh has­ta­lık­la­rı, bas­tı­rıl­mış eş­cin­sel­lik, iha­net gi­bi ko­nu­la­rı iş­ler.


TIMARHANE

Patrick McGrath

Othello Yayıncılık, 2021

Çeviri: Onur Işık

Editör: Sedat Demir

Tür: Roman

471 s.

Comments


bottom of page